مسیحى که مسلمان شد

من گفتم: آن دستور کدام است!

زن مسیحى گفت: دستور حجاب است. چرا اسلام حجاب را براى زن لازم دانسته و چرا به او اجازه نمى دهد که مثل مرد بدون حجاب از خانه بیرون بیاید؟ سپس بنا کرد به ایراد و انتقاد کردن، که حجاب مانع رشد و ترقى زنان، و سبب عقب ماندگى در جامعه است.

من پس از شنیدن ایرادها و انتقادهاى آن زن، چنین پاسخ دادم: آیا شما تا بحال به بازار جواهر فروشى رفته اید؟

گفت: آرى، گفتم: چرا جواهر فروشان، طلا و سائر جواهرات گرانبهاى خود را در ویترین شیشه اى قرار داده و درب آنرا قفل میکنند؟

گفت: بخاطر اینکه دست دزدان و خیانتکاران و سارقان به آنها نرسد.

در اینجا آن عالم دینى رو کرد به زن مسیحى و اظهار داشت فلسفه حجاب نزد ما مسلمانها همین است که: زن گُلى خوشبو است... زن گوهر و یاقوت گرانبهاست و چون جنس لطیف زن هم مانند طلا و جواهرات است، و باید از دست خیانتکاران و دزدان عِفت و ناموس محافظت کرد، و از چشم تبهکاران و اهل فساد حفظ نمود، زیرا زن همانند مروارید است که در صندوقچه صدف باید پنهان گردد تا طعمه آنان نشود و تنها ساتر و نگهدارنده زن حجاب است و حجاب براى زنان مانند محفظه اى بر جواهرات است و اگر زنان نیز در پوشش نباشند. همیشه در معرض خطرات و تجاوزات قرار مىگیرند و به خاطر نشان دادن زیبائى ها پیوسته مورد آزار و تعدى مفسدین مىشوند.

آرى دخترم... دستور حجاب در اسلام باین جهت است که زن از دست خیانتکاران در امان باشد. زیرا بدنش پوشیده و زینتهایش مستور است و مردم از او چیزى نمى بینند و در او طمع نمى کنند و از او دورى مىجویند و نظرشان را جلب نمى کند، بلکه از او حساب مىبرند و حیا مىکنند، همه اینها به خاطر حجاب است. و شما مطمئن باش که اگر زن در پوشش حجاب نباشد، پیوسته در معرض آزار مفسدین است، بنا بر این حجاب شرافت و بزرگوارى توست، آرى دخترم این گوشه اى از فلفسه حجاب بوده که تذکر دادم.

پس از شنیدن این مطلب، آن خانم مسیحى فکرى کرد... و سپس با چهره اى درخشان گفت: من تا بحال این گونه نشنیده بودم... شما بسیار جالب بیان کردى، و اکنون اسلام را میپذیرم.

دوشیزه مسیحى در همان جلسه، شهادتین را بر زبان جارى کرد، و اسلام را پذیرفت.

خواننده محترم: از این گفتگوى مذهبى آشکار شد که اسلام مىخواهد شخصیت و پاکى زن را حفظ نماید، و به دنبال آن از اجتماع حمایت کند، از این رو حجاب را به عنوان شرط اساسى براى هدف مزبور لازم دانسته است. همچنین از این گفتگو روشن مىشود که اغلب بانوانیکه بى حجاب هستند از فلفسه حکیمانه حجاب اطلاع ندارند و به آثار پرسودش توجه ندارند و از مفاسد بى حجابى غافلند، تنها بوسیله حجاب، عفت و شخصیت زن حفاظت مىشود، و از خطرات ناشى از بى حجابى در امان میمانند.

/ 2 نظر / 20 بازدید
سیمین

سلام وبلاگ خوبي دارين به وبلاگ منم سر بزنين البته تازه شروع كردم