ارزش چادر

دور خانه هایتان سیم و میله مىزنید، یعنى چند هزار تومان خرج مىکنید، اما صد برابرش را حفظ مىکنید، خارجى ها چادر ندارند پس خانه شان هم در ندارد البته دیوار هم ندارد.

هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو.

شما دیده بودید که در آبادان، انگلیسى ها آمده بودند آنجا خانه ساخته بودند.

آنجا دیوار نکشیده بودند، گفتند: چرا نمى کشید؟ گفتند با دیوار فضاى خانه گرفته مىشود. باید خانه باز و دلباز باشد وهمه خانه ها مىشود یک خانه.

حال بیا و همه خانه ها را نگاه کن. زنها از خانه بیرون مىآمدند، ! اما در معرض دید همه مردم، آبادانیها که این طور نبودند، انگلیسى ها این ارمغان را براى ایشان آوردند. و الاّ اینها از غیورترین و جدّى ترین مردم بودند. اما مدتى با اینها معاشرت کردند و عوض شدند.

الان هم دارند زنده مىشوند و خودشان را دارند حفظ مىکنند و گذشته را جبران مىکنند چه شهیدهاى خوبى اینها در انقلاب دادند و چه صبر خوبى در دوران مهاجرت انجام دادند امّا این غم فسادى که اینها خوردند از معاشرت با انگلیسى ها بود.

شما مىدیدید خانواده هایى که وضع خوبى داشتند، رفتند اروپا و برگشتند و بى غیریت شدند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید