سیم خاردار

شما چرا به دور خانه هایتان دیوار مىکشید و بر روى دیوارها سیم خاردار نصب مىکنید؟ اگر دربهاى خانه تان چوبى باشد، چرا آهنى مىکنید و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند مىکنید؟ آیا اینها همه براى راحتى یا ناراحتى شماست

حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است، حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید، یا سیم خاردار داشت برداشتید، یا درب بسته بود باز کردید، این موجب راحتى، آرامش و آسایش یا موجب ناآرامى شما خواهد بود؟

اگر دربها، دیوارها و... براى راحتى خانه ها باشد، حجاب هم براى راحتى و آسودگى بانوان است، پس اگر اسلام براى زن حجاب آورده، براى راحتى است نه مشقت مشقت در بى حجابى و بدحجابى است.

/ 0 نظر / 5 بازدید