رمز زیبایی

تا زمانیکه سرشیشه عطر بسته است، عطر داخل آن هم محفوظ خواهد بود، ولى به محض اینکه چند ساعتى سر شیشه عطر برداشته شود عطر داخل آن مىپَرد و تنها شیشه خالى بدون عطر مىماند و کسى بدان میلى ندارد.

حجاب همانند سرشیشه عطر است که بوى خوش و زیبایى و حلاوت و طراوت زنها را حفظ مىکند و با برداشتن حجاب، آن زیبایى و حلاوت از بین مىرود. رمز زیبایى زنهاى مسلمان هم همین حجاب است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید